Privacybeleid


 

Dit is de privacyverklaring van Wij Bouwen Brandevoort (hierna: ‘wij’). In deze verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en opdrachtgevers. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Via de site www.wijbouwenbrandevoort.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (’AVG’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en ieder ander die gebruik maakt van onze website en/of online diensten. Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-11-2019.

Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hiervoor gebruiken we kantoorautomatiseringspakketten waardoor jouw gegevens in de database van deze pakketten wordt opgeslagen. Met de leveranciers van deze pakketten hebben wij een verwerkersovereenkomst. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Opgave van burgerlijke staat
 • Bankgegevens
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Burgerservicenummer (BSN)

Deze persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten, ter verbetering van onze dienstverlening en het bevorderen van de communicatie met relaties.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren.

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Doelen en grondslagen
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.
 2. Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 3. Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 4. Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 5. Wij volgen jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 6. Het beheren en onderhouden van persoonlijke gegevens zoals personalia ten behoeve van onze personeelsadministratie en het werving- en selectieproces.

De grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval:

 • het verlenen van toestemming;
 • het sluiten en uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst met jou;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze opdrachtgevers, tenzij jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via social media.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies
Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze dienst voor het eerst bezoekt wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw verdere gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen.

Bewaartermijnen en Locatie
Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van ons te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens op servers in Nederland.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van EyeMove waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. EyeMove voldoet aan de AVG middels het EU-US Privacy Shield.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. Verwijdering van jouw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
Mocht je verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via rh@wijbouwenbrandevoort.nl